Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku.

 

Dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, ulica Obrońców Wybrzeża 4, 76-200 Słupsk, ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 991), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 430), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023, poz. 1515) oraz regulamin komisji konkursowej.

  1. 1.       Wymagane kwalifikacje kandydatów:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023, poz. 1515)

 

  1. 2.       Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte  konkursem,

2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska  objętego  konkursem,

3)      dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

4)      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w szczególności potwierdzający  wymagany staż pracy,

5)      inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające  dorobek  i kwalifikacje  zawodowe  kandydata,

6)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1),

8)      klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2),

 

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Ofertęnależy przesłać pocztą na adres: Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, ul. Obrońców Wybrzeża 4, 76-200 Słupsk lub złożyć w zaklejonej kopercie w Sekretariacie (pokój nr 452) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 14:35 terminie do dnia  13 października 2023 r. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku).

 

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, ul. Obrońców Wybrzeża 4, 76-200 Słupsk; 30 dniod dnia upływu składania ofert.

 

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku w godz. 9.00 – 13.00.

 

Z kandydatem na stanowisko określone powyżej, wybranym w drodze konkursu lub wskazanym w trybie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zostanie nawiązany stosunek pracy albo na wniosek kandydata, umowa cywilnoprawna.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani  indywidualnie.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
! ogłoszenie oddziałowa op.docx22,77 kB
! zalacznik-1-oswiadczenie-do-ogloszenia-pielęgniarka oddziałowa op.docx15,64 kB
! zalacznik-2-klauzula-informacyjna-do-ogloszenia-pielęgniarka oddziałowa op.docx20,35 kB
2023.10.23 zawiadomienie o wyborze oferty oddziałowa op.docx44,17 kB
Autor dokumentu: Konrad Szadkowski
Udostępnił: Konrad Szadkowski (2023-09-14, godz. 12:30)
Modyfikacja: Konrad Szadkowski (2023-10-24, godz. 07:49)
Odwiedzin: 222

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 147018