Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej podmiotowej CZP w Słupsku oraz strony internetowej BIP CZP w Słupsku.

Data publikacji strony internetowej podmiotowej: [ 2020-07-01 ]
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2021-03-25 ]

Data publikacji strony internetowej BIP: [ 2020-07-01 ]
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2021-03-25 ]

Strony internetowe są częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Linki do dokumentów do pobrania na stronie podmiotowej nie posiadają informacji o rozmiarze pliku. Dostosowanie informacji o rozmiarze pliku planujemy uzupełnić do końca 2021r
Wyłączenia:
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować
Skróty klawiszowe: na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2021-03-26 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest [ Wojciech Wielgus ], [ informatyk@psychiatria-slupsk.pl ]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [ 59 83-22-555 ]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść
 • swoje imię i nazwisko
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, pomoc tłumacza migowego, informacja dźwiękowa)

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas. Możesz tego również dokonać pisząc na adres Skrytki ePUAP: /CZPwSlupsku/SkrytkaESP

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: Realizując postanowienia Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku umożliwia nawiązanie kontaktu przez osoby posługujące się językiem migowym z tłumaczem w zakresie niezbędnym dla potrzeb dopełnienia formalności związanych z korzystaniem z usług placówki. Osobą uprawnioną do skorzystania z w/w usługi jest osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z otoczeniem z powodu dysfunkcji narządów słuchu bądź mowy.

 1. Tryb planowy:
  1. osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych
  2. zgłoszenie, o którym mowa w pkt a) należy dokonać na formularzu zgłoszenia: Formularz zgłoszenia – Świadczenie usługi tłumacza języka migowego
  3. formularz zgłoszenia, o którym mowa w pkt. b) dostępny jest do pobrania klikając powyższy link lub w Sekretariacie CZP w Słupsku
  4. wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:
   • elektronicznie na adres poczty: sekretariat@psychiatria-slupsk.pl
   • faksem na numer 59 84 49 185
   • osobiście w Sekretariacie CZP w Słupsku , pokój 452, IV piętro, w godzinach 8:00 – 14:3
  5. po przyjęciu zgłoszenia CZP w Słupsku zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym
 2. Tryb nagły:
  1. w przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania wskazanego pracownika CZP w Słupsku posługującego się językiem migowym lub wezwanie tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 3. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428);

 Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku obsługuje interesantów w jednej lokalizacji: Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 4, który jest główną siedzibą CZP; Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście do budynku od strony parku z poziomu chodnika, umożliwia dojazd do windy. W budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz schody pozwalające dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie się osób z niepełnosprawnościami. Przy budynku znajduje się parking dla petentów oraz wydzielone 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku zapewniono tablice informacyjne, plany, schematy dróg ewakuacyjnych oraz w ciągach komunikacyjnych drzwi przeciwogniowe. Budynek podzielono na dwie części ogniowe zapewniając tym samym ewakuację pacjentów w poziomie z jednej strefy do drugiej

Budynek wyposażono jest w system sygnalizacji pożaru oraz systemem oddymiający klatek schodowych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na paterze, w części środkowej korytarza skrzydła „C”. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille,a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Deklaracja dostępności.pdf62,14 kB
Autor dokumentu: Wojciech Wielgus
Udostępnił: Wojciech Wielgus (2021-03-28, godz. 23:56)
Modyfikacja: Wojciech Wielgus (2021-03-29, godz. 17:19)
Odwiedzin: 2358

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 140388